Preschool Education Centers

News / Announcements

Εγγραφές Δήμου 2022 - Τελική Παράταση υποβολής πρόσθετων δικαιολογητικών

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ:

Για τις εγγραφές μέσω Δήμου και την διαδικασία ελέγχου αναρτημένων δικαιολογητικών:

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ η λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για το σύστημα υποβολής αιτήσεων εγγραφής βρεφών και νηπίων για τα ΚΕΠΑ του Δήμου, έως και Κυριακή 31/7/2022 και ώρα 23:59, προκειμένου οι γονείς να συμπληρώσουν τυχών δικαιολογητικά που δεν αναρτήθηκαν στην πρώτη φάση (όπως πχ. Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2021).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αναρτήσουν το εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2021.

Επίσης να δοθεί προσοχή και στα υπόλοιπα δικαιολογητικά καθώς για οποιοδήποτε κριτήριο προκύπτει μοριοδότηση θα πρέπει να αποδεικνύεται με σχετικό δικαιολογητικό.

Μετά την λήξη της προθεσμίας ακολουθεί έλεγχος φακέλων και η κατάταξη βάση μοριοδότησης θα γίνει μετά της ανακοίνωσης αποτελεσμάτων του ΕΣΠΑ.

Σημειώνεται ότι, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το σύστημα υποβολής αιτήσεων παραμένει διαθέσιμη μόνο για συμπλήρωση δικαιολογητικών για τις αιτήσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι και την 31/5/2022 και δεν θα υπάρχει η δυνατότητα νέας αίτησης.

Έναρξη διαδικασίας διορθωτικών ενεργειών φακέλων για την διαδικασία Εγγραφών στα ΚΕΠΑ περίοδος 2022-2023

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς για την 

Έναρξη διαδικασίας διορθωτικών ενεργειών φακέλων για την διαδικασία Εγγραφών στα ΚΕΠΑ.

Απο σήμερα, 4/7/2022 έχει ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου έπειτα απο τον έλεγχο των φακέλων, θα μπορούν οι γονείς να αναρτήσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (ελλείψεις φακέλων) προκειμένου να συμπληρωθούν οι ηλεκτρονικοί φάκελοι των αιτήσεων εγγραφής παιδιών στα ΚΕΠΑ.

Παρακαλούμε τους γονείς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην ανάρτηση των δικαιολογητικών. Ιδανική μορφή αρχείου είναι pdf σκαναρισμένου εγγράφου.

Σημειώνται ότι οι ελλείψεις φακέλων αναγράφονται στα σχόλια της αίτησης όπως και στα πεδία που βρίσκονται στην καρτέλα "Δικαιολογητικά".

 

Η διαδικασία ξεκινάει απο σήμερα 4/07/2022 έως και Δευτέρα 25/07/2022 και ώρα 23:59.

 

Για το Πρόγραμμα Voucher μέσω ΕΣΠΑ:

Σας ενημερώνουμε ότι για την διαθεσιμότητα προγράμματος χορήγησης Voucher, για φοίτηση παιδιών στα ΚΕΠΑ μέσω ΕΣΠΑ, θα ενημερώνεστε απο το www.eetaa.gr. Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και την ανακοίνωση δικαιούχων Voucher θα ακολουθήσει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μας www.dopafmai.gr για την διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος φοίτησης παιδιών στα ΚΕΠΑ του Δήμου.

Πίνακες Πρόσληψης Προσωπικού ΣΟΧ 1/2022

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους:

Ανακοινώνει

Τα αποτελέσματα για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα εννέα (69) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» (περίοδος 2021-2022) του Ν.Π.Δ.Δ.  «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου», που εδρεύει στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Σημειώνεται οτι η Υπηρεσία μας θα ειδοποιήσει και τηλεφωνικά τους επιτυχόντες σε κάθε θέση.

Τα αποτελέσματα φαίνονται στους παρακάτω πίνακες:

 

101 - Είκοσι Πέντε (25) ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

102 - Είκοσι έξι (26) ΔΕ ΒΡΟΦΟΚΟΜΩΝ – ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ

103 - Τρεις (3) ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

104 - Δέκα πέντε (15) ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

 

 

Υποβολή Ενστάσεων:

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στον διαδικτυακό μας τόπο. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr) και για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Contact - Preschool Education

dopafmai logo small

Municipal Preschool Organisation - Mass Sports Heraklion - ΔΟΠΑΦΜΑΗ

map location Address

Kalokerinou & Papadopoulou 4, 71202, Heraklion

mail Email

dopafmai.heraklion@gmail.com

telephone 2 Telephone

2810 300100, 300090

fax Fax

2810 287600