Preschool Education Centers

News / Announcements

Ανακοίνωση και Ενημέρωση για Αιτήσεις εγγραφών βρεφών και νηπίων για τα ΚΕΠΑ 2024-2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω κατάργησης του Νομικού Προσώπου ΔΟΠΑΦΜΑΗ (Αριθμ Πρωτ.: οικ. 102775/28-11-2023 με ΑΔΑ 60ΗΩ46ΜΤΛ6-ΩΘΤ και ΦΕΚ 95/9-01-2024 Τεύχος Β΄) η ιστοσελίδα www.dopafmai.gr θα πάψει να ισχύει και σταδιακά θα καταργηθεί.

Η πλατφόρμα εγγραφών καθώς και οι οποιες ανακοινώσεις και πληροφορίες αφορούν στην Προσχολική Αγωγή θα φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr) και συγκεκριμένα εδώ: https://www.heraklion.gr/municipality/paidikoi/paidikoi.html

 

Επίσης:

Αιτήσεις για εγγραφές βρεφών και νηπίων για τα ΚΕΠΑ 2024-2025

Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ:

Οι Αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ σε ειδική πλατφόρμα στην ιστοσελίδα

καθώς και

στο χρονικό διάστημα από ΤΡΙΤΗ 14 Μαΐου (ώρα 18:00) έως και ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ (ώρα 23:59).

Σημαντικό: Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση θα πρέπει να είναι σκαναρισμένα και να αναρτηθούν στην ειδική πλατφόρμα σε μορφή PDF.

 

Σημαντικές επισημάνσεις:

Έντυπο εκκαθαριστικού: Σε περίπτωση που δεν δύναται να εκδοθεί έως την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, θα υπάρχει δυνατότητα ανάρτησης σε μεταγενέστερη ημερομηνία που θα οριστεί από τον φορέα και θα υπάρξει ενημέρωση με σχετική ανακοίνωση μετά την ολοκλήρωση του αρχικού ελέγχου των ηλεκτρονικών φακέλων (διαδικασία συμπληρωματικών δικαιολογητικών).

 

Όλοι οι αιτούντες καλούνται να υποβάλλουν αίτηση τόσο μέσω ΕΣΠΑ με τη διαδικασία χορήγησης αξίων τοποθέτησης (voucher), εφόσον είναι δικαιούχοι του προγράμματος, όσο και μέσω Δήμου. Επισημαίνεται, ότι η πλειονότητα των θέσεων καλύπτονται από τους αιτούντες στους οποίους έχει χορηγηθεί αξία τοποθέτησης στους βρεφονηπιακούς σταθμούς (voucher) μέσω του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος (ΕΣΠΑ 2021-2027). Η διαδικασία για την χορήγηση Voucher ανακοινώνεται και πραγματοποιείται από το www.eetaa.gr μετά από σχετική ανακοίνωση/πρόσκληση. Βασική επιδίωξη του Δήμου Ηρακλείου είναι η πλειονότητα των αιτούντων να απαλλάσσονται από τα έξοδα φιλοξενίας παιδιού/ων με τη χρήση των voucher του προγράμματος της Ε.Ε.Τ.Α.Α  Α.Ε.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι δημότες να διαβάσουν τις σχετικές πληροφορίες του εγγράφου «Προϋποθέσεις Εγγραφών και ηλεκτρονικής μοριοδότησης αιτήσεων βρεφών και νηπίων για τα ΚΕΠΑ 2024-2025» πριν προχωρήσουν στην διαδικασία υποβολής αίτησης και ανάρτησης δικαιολογητικών.

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Διακοπή λειτουργίας της Ιστοσελίδας και μεταφορά

Σας ενημερώνουμε ότι λόγω κατάργησης του Νομικού Προσώπου ΔΟΠΑΦΜΑΗ (Αριθμ Πρωτ.: οικ. 102775/28-11-2023 με ΑΔΑ 60ΗΩ46ΜΤΛ6-ΩΘΤ και ΦΕΚ 95/9-01-2024 Τεύχος Β΄) η ιστοσελίδα www.dopafmai.gr θα πάψει να ισχύει και σταδιακά θα καταργηθεί.

 

Η πλατφόρμα εγγραφών καθώς και οι οποιες ανακοινώσεις και πληροφορίες αφορούν στην Προσχολική Αγωγή θα φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου (www.heraklion.gr) και συγκεκριμένα εδώ: https://www.heraklion.gr/municipality/paidikoi/paidikoi.html

NEA - Ανακοίνωση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Έξι (6) ατόμων διάρκειας 2 μηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Διάρκειας δύο (2) μηνών.

 Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Πέντε (5) ατόμων διάρκειας 2 μηνών για την αντιμετώπιση κατεπείγουσωναναγκών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης.

ΦΟΡΕΑΣ Έδρα Ειδικότητα

Αριθμός

ατόμων

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο Κρήτης *ΔΕ Βρεφοκόμων – Παιδοκόμων       4
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ηράκλειο Κρήτης *ΥΕ Εργατών καθαριότητας       2

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ειδικότητα

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

*ΔΕ Βρεφοκόμων – Παιδοκόμων Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών βρεφοκόμων παιδοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
*ΥΕ Εργατών καθαριότητας Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

     Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.      

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

 1. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 2. Αποδεικτικά εμπειρίας (Βεβαίωση από ασφαλιστικό Φορέα ΙΚΑ ή ΟΑΕΕ)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία του πρώην ΔΟΠΑΦΜΑΗ (Δ/νση: Μάρκου Παπαδοπούλου 4, Χανιόπορτα. Ηράκλειο-Κρήτης τηλ: 2810300100), καθώς και στα γραφεία του Τμήματος Πρωτοκόλλου του Δήμου (οδός Ανδρόγεω 2, 1ος όροφος) από 5/3/2024 έως 11/3/2024.

 https://www.heraklion.gr/municipality/competition

Θα τηρηθούν όλες οι προϋποθέσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας covid-19

--> ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ <--

Ανακοίνωση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Τριών (3) ατόμων διάρκειας 2 μηνών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Διάρκειας δύο (2) μηνών.

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 κ΄ 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 /Α΄/7-6-2010)
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 παράγ. 4 του Ν. 2738/99 και της παράγ. 20α του άρθρου 9 του Ν.4057/2012,όπως τροποποιήθηκαν με την παράγ. 22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών κ.λπ. αναγκών.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»    
 4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007.
 5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 94 του Ν.4483/2017.
 6. Την  αριθ. 55/2023 Απόφαση του ΔΣ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά Τριών(3) ατόμων διάρκειας 2 μηνών για την αντιμετώπιση κατεπείγουσωναναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου», που εδρεύει στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης.

Υπηρεσία Έδρα Υπηρεσίας Ειδικότητα

Αριθμός

ατόμων

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου»

(Για τους παιδικούς σταθμούς)

Δήμος Ηρακλείου Κρήτης *ΔΕ Βρεφοκόμων – Παιδοκόμων       1
Υπηρεσία Έδρα Υπηρεσίας Ειδικότητα

Αριθμός

ατόμων

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου»

(Για τους παιδικούς σταθμούς)

Δήμος Ηρακλείου Κρήτης *ΥΕ Εργατών καθαριότητας  2
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ειδικότητα

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

*ΔΕ Βρεφοκόμων – Παιδοκόμων Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών βρεφοκόμων παιδοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Ειδικότητα

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

*ΥΕ Εργατών καθαριότητας Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

     Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.      

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
 2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.
 3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 4. Αποδεικτικά εμπειρίας (Βεβαίωση από ασφαλιστικό Φορέα ΙΚΑ ή ΟΑΕΕ)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ΔΟΠΑΦΜΑΗ (Δ/νση: Μάρκου Παπαδοπούλου 4, Χανιόπορτα. Ηράκλειο-Κρήτης τηλ: 2810300100).

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία Τεσσάρων (4) ημερών από την επομένη της ανάρτησής και ώρες 09:00 – 13:00. Ήτοι από 1/12/2023 έως και 6/12/2023.

Σημαντικό: Θα τηρηθούν όλες οι προϋποθέσεις και τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας covid-19

--> ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ <--

Contact - Preschool Education

dopafmai logo small

Municipal Preschool Organisation - Mass Sports Heraklion - ΔΟΠΑΦΜΑΗ

map location Address

Kalokerinou & Papadopoulou 4, 71202, Heraklion

mail Email

dopafmai.heraklion@gmail.com

telephone 2 Telephone

2810 300100, 300090

fax Fax

2810 287600