Preschool Education Centers

News / Announcements

Σχετικά με την υποβολή των δικαιολογητικών Εγγραφής & Επανεγγραφής

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς σχετικά:

 

Μετά το τέλος της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων θα αναρτηθούν σχετικοί πίνακες επιλογής βάση μορίων. 

Οι επιτυχόντες βάση μορίων και πινάκων επιλογής οι οποίοι θα αναρτηθούν στο www.dopafmai.gr θα πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικά στα γραφεία του ΔΟΠΑΦΜΑΗ ή και να κάνουν upload (εαν αυτό υποστιρίζεται) στο ηλεκτρονικό σύστημα, τα δικαιολογητικά μαζί με την εκτυπωμένη αίτηση προκειμένου να γίνει έλεγχος των μορίων.

Όσοι φάκελοι αποστέλλονται στην υπηρεσία μας χωρίς να έχει ζητηθεί βάση μορίων και πινάκων επιλογής δεν θα λαμβάνονται υπ'όψιν. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Πρόεδρος του ΔΟΠΑΦΜΑΗ κ. Βουρεξάκης Γεώργιος ευχαριστεί την εταιρεία House Market A.E με τον διακριτικό τίτλο ΙΚΕΑ, που μέσω της υλοποίησης του προγράμματος «Σταθμοί Χαράς», προχώρησε στην ανακαίνιση του εξοπλισμού του Α’ ΚΕΠΑ Ηρακλείου χαρίζοντας ένα νέο πολύχρωμο και ευχάριστο περιβάλλον σε 100 περίπου παιδιά και το προσωπικό του δημοτικού βρεφονηπιακού και παιδικού σταθμού.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 2016-2017 του Α’ ΚΕΠΑ κα Δουμάνη Χαρά καθώς και όσους συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του έργου.

Ευχή μας είναι τέτοιου είδους προσφορές και πρωτοβουλίες προς το κοινωνικό σύνολο να αποτελέσουν παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

Screenshot 1

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (1) ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ

ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 κ΄ 59 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 /Α΄/7-6-2010)και την αριθμό 31727/ 23-3-2016  Απόφαση  Δημάρχου  «περί ορισμού Αντιδημάρχων  και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων του»
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης», όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 παράγ. 4 του Ν. 2738/99 και της παράγ. 20α του άρθρου 9 του Ν.4057/2012,όπως τροποποιήθηκαν με την παράγ. 22 του άρθρου 12 του Ν. 4071/2012, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχιακών κ.λπ. αναγκών.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων»    
 4. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 206 του Ν.3584/2007.
 5. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 94 του Ν.4483/2017.
 6. Την  αριθ. 56/2018 Απόφαση του ΔΣ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ
 7. Το αριθ. 4938/04-5-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης προκειμένου να καλύψει τις έκτακτες ανάγκες του ΔΟΠΑΦΜΑΗ ο οποίος πρόκειται να προσλάβει με σύμβαση εργασίας 9 μηνών 1 άτομο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός (1) ατόμου διάρκειας 9 μηνών για την αντιμετώπιση κατεπείγουσων αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου», που εδρεύει στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου»

(Για τους παιδικούς σταθμούς)

Δήμος Ηρακλείου Κρήτης ΔΕ Υδραυλικών Από την υπογραφή της σύμβασης και για 9 μήνες. 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης

Τίτλος σπουδών

και

λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα

101

α)Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστονΑ'τάξης ειδικότητας 1ηςήάδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 (*),β)Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.ΠΡΟΣΟΝΤΑ Α' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α)Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστονΑ'τάξης ειδικότητας 1ηςήάδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 (*),β)Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας.ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β' ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ:(Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο με τα ανωτέρω προσόντα)

α)Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστονΑ'τάξης ειδικότητας 1ηςήάδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 (*),β)Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του

     Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.      

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας

 1. Φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 2. Αποδεικτικά εμπειρίας (Βεβαίωση από ασφαλιστικό Φορέα ΙΚΑ ή ΟΑΕΕ)

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,  είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στο κτίριο του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, Μάρκου Παπαδοπούλου 4 ΤΚ 71202 και ώρες από  09.00 έως 14.00.

            Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής, το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι Έξι (6) ημερολογιακές ημέρες και αρχίζει από 10/05/2018 μέχρι και 15/05/2018.

 

 

Η ΑΙΤΗΣΗ

RUN GREECE

                 «RUN GREECE ΗΡΑΚΛΕΙΟ»

                ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΡΙΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΣΑΣ

ΚΑΙ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕΤΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ

Τον αγώνα RUN GREECE ΗΡΑΚΛΕΙΟ διοργανώνουν για έκτη συνεχή χρονιά, ο Σ.Ε.Γ.Α.Σ., η Περιφέρεια Κρήτης, η Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, ο Δήμος Ηρακλείου και η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Κρήτης, με μεγάλο χορηγό τη WIND HELLAS.

Το RUN GREECE ΗΡΑΚΛΕΙΟ απευθύνεται σε όλους τους πολίτες, από ηλικία 10 ετών και μεγαλύτερους – μεγαλύτερες. Τους προτρέπει σε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, μέσα από την άθληση και τη συμμετοχή τους ως δρομείς και περιπατητές, αλλά και ως εθελοντές και θεατές των αγώνων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις διαδρομές, που οι συμμετέχοντες μπορούν να τις διασχίσουν με όποιο τρόπο επιθυμούν ΤΡΕΧΟΝΤΑΣ αλλά και ΒΑΔΙΖΟΝΤΑΣ, απολαμβάνοντας το παραλιακό μέτωπο, αλλά και το χειροκρότημα και την υποστήριξη των εκατοντάδων θεατών στη διάρκεια της διαδρομής και του τερματισμού τους μέσα στο Παγκρήτιο στάδιο.

10.00:   Αγώνας Δρόμου 10 χλμ. Ανδρών–Γυναικών (Από έτος γέννησης 2002 και μεγαλύτεροι / μεγαλύτερες).

11.45:   Αγώνας Παιδιών 1.100μ. Αγοριών και Κοριτσιών (Μαθητών/τριών Δημοτικών Σχολείων Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄τάξη και με έτη γέννησης 2006 – 2007 - 2008).

12.00:   Αγώνας Δρόμου 5 χλμ. Ανδρών–Γυναικών (Από έτος γέννησης 2005 και μεγαλύτεροι / μεγαλύτερες).

                          Εκκίνηση από την οδό Σπύρου Μουστακλή (Νότια πλευρά του Παγκρήτιου σταδίου) και τερματισμός μέσα στον κεντρικό αγωνιστικό χώρο του Παγκρήτιου σταδίου.

ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΗΜΕΡΕΣ ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ:

-    Περιφέρεια Κρήτης, Ισόγειο (από 08.00 μέχρι 15.00).

-    Δήμος Ηρακλείου, Λότζια, 1ος όροφος - γραφείο 14 (09.00 – 14.00)

- Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Κρήτης, Στάδιο Ελευθερίας, Πλατεία Κόρακα - Χανιώπορτα (από 09.00 μέχρι 14.00 και 17.00 μέχρι 20.00). Τηλ.: 2810253587.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ (ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΞΑΝΤΛΗΘΕΙ ΟΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ) ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΑΓΚΡΗΤΙΟ ΣΤΑΔΙΟ – ΘΥΡΑ 1 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/4 (17.00 – 20.00) ΚΑΙ

ΣΑΒΒΑΤΟ     28/4 (10.00 – 20.00)

 

http://www.run-greece.gr/index.php/registration/registration-irakleio

Contact - Preschool Education

dopafmai logo small

Municipal Preschool Organisation - Mass Sports Heraklion - ΔΟΠΑΦΜΑΗ

map location Address

Kalokerinou & Papadopoulou 4, 71202, Heraklion

mail Email

dopafmai.heraklion@gmail.com

telephone 2 Telephone

2810 300100, 300090

fax Fax

2810 287600