Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής − Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου - ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Το 2011 με την υπ''αριθμό 70 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου (ΦΕΚ 1186/2011) δημιουργήθηκε ο Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής − Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου (Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.) με τη συγχώνευση του Δημοτικού Οργανισμού Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Ηρακλείου (ΔΟΠΕΗ) με άλλους οργανισμούς του Νέου Δήμου Ηρακλείου.

Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από δεκαπενταμελές (15μελές) Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Σκοπός λειτουργίας του Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η.

Η φύλαξη επιμέλεια, φροντίδα, ψυχαγωγία και διατροφή βρεφών, νηπίων και παιδιών για την ισόρροπη και
ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του.

Η πολύπλευρη και σφαιρική, νοητική, συναισθηματική κοινωνική, πνευματική και σωματική ανάπτυξη των
παιδιών σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές αντιλήψεις τις παιδαγωγικής.

Η ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και ο προβληματισμός των γονέων σε θέματα αγωγής, ψυχολογίας και
σχέσεως με τα παιδιά τους.

Η εξυπηρέτηση εργαζομένων γονέων και η βοήθεια για την αντιμετώπιση των τυχόν κοινωνικών προβλημάτων τους.

Η εφαρμογή πολιτικών και η συμμετοχή σε δράσεις και προγράμματα, που στοχεύουν στη μέριμνα, υποστήριξη και φροντίδα ευπαθών κοινωνικών ομάδων με την παροχή υπηρεσιών υγείας και την προαγωγή ψυχικής υγείας, όπως δημιουργία δημοτικών ιατρείων, κέντρων αγωγής υγείας, υποστήριξης και αποκατάστασης ατόμων με αναπηρία, κέντρων ψυχικής υγείας, συμβουλευτικής στήριξης των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας και βίας κατά συνοικούντων.