Κέντρα Προσχολικής Αγωγής

Νέα / Ανακοινώσεις

Ενημέρωση για αποτελέσματα εγγραφών με την διαδικασία μέσω Δήμου

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

 

Τα αποτελέσματα εγγραφών βρεφών και νηπίων με την διαδικασία μέσω δήμου θα ανακοινωθούν προς το τέλος του μήνα.

Σημειώνεται οτι για όσους έχουν ελλιπή δικαιολογητικά θα υπάρξει προθεσμία ενστάσεων, οι οποίες θα κατατίθενται στα γραφεία της υπηρεσίας μας συνεδευόμενες απο τα ελλιπή δικαιολογητικά.

Για την προθεσμία θα ενημερωθείτε με σχετική δημοσίευση μαζί με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. 

 

ΕΣΠΑ - Αποτελέσματα επιλογής Βρεφών και Νηπίων στα ΚΕΠΑ του Δήμου Ηρακλείου μέσω της διαδικασίας Voucher.

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς:

Όσοι γονείς επιλέχθηκαν να φοιτήσουν τα παιδιά τους θα πρέπει απο 2/9/2019, όπου και θα παρουσιαστούν στα κατα τόπους ΚΕΠΑ (για τα οποία επιλέχθηκαν), θα πρέπει να κρατάνε μαζί τους το Voucher.

Σε περίπτωση που θα προκύψουν κενές θέσεις, η υπηρεσία μας θα ενημερώσει τους επιλαχόντες βάση σειράς λίστας μοριοδότησης των ΚΕΠΑ. 

Σημαντική σημείωση:

Στο πεδίο "κατάσταση" θα δείτε τα εξής:

Επιλέχθηκε = Έχει επιλεχθεί στο συγκεκριμένο ΚΕΠΑ

Έχει Εξαιρεθεί = Έχει επιλεχθεί σε άλλη επιλογή σταθμού που είχε δηλώσει.

Δεν Επιλέχθηκε = θεωρείται επιλαχών και δεν έχει επιλεχθεί για κάποιο ΚΕΠΑ προς το παρόν. 

Στους πίνακες θα εμφανίζεται ο αριθμός αίτησης, ο αριθμός Voucher, τα μόρια και η κατάσταση της αίτησης. Το αρχείο είναι σε μορφή .pdf και υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης βάση αριθμού αίτησης ή αριθμού Voucher.

 

Έπειτα απο τα Voucher που κατατέθηκαν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της υπηρεσίας και έπειτα απο κατάταξη βάση μορίων οι πίνακες κατάταξης είναι:

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΔΟΠΑΦΜΑΗ - ΕΣΠΑ 2019-2020

 

Αποτελέσματα Πρόσληψης Προσωπικού ΣΟΧ 2/2019

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους:

 

Οι επιτυχόντες, όπως φαίνονται με κίτρινο χρώμα, όλων των ειδικοτήτων οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση, όπως ορίζεται απο το ΑΣΕΠ στην υπ αρίθμ ΣΟΧ 2/2019 Ανακοίνωση του ΔΟΠΑΦΜΑΗ (αριθμ. πρωτ. 1865/7-5-2019)

 

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά ήτοι 27/7/2019 έως και 5/8/2019), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ:

101 - ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

102 - ΔΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ/ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ

103 - ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ

104 - ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Πίνακας Απορριπτέων

ΕΣΠΑ - Έναρξη διαδικασίας κατάθεσης πρόσκλησης Voucher στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου.

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς για την διαδικασία κατάθεσης πρόσκλησης Voucher στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου.

Οι δικαιούχοι Voucher έχουν την δυνατότητα να καταθέσουν ηλεκτρονικά απο ΠΕΜΠΤΗ 25/07/2019 (και ώρα 17:00) έως και ΤΡΙΤΗ 30/7/2019 (και ώρα 23:59) το Voucher καθώς και το έντυπο που αναγράφονται τα σχετικά μόρια δηλώνοντας Παιδικούς Σταθμούς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΔΟΠΑΦΜΑΗ πατώντας ΕΔΩ.

Σημαντική σημείωση: Θα πρέπει να αναρτήσετε (upload) το Voucher καθώς και το έντυπο που αναγράφονται τα σχετικά μόρια με τα στοιχεία παιδιού και δικαιούχου όπως φαίνονται κατεβάζοντάς τα κάνοντας είσοδο στην καρτέλα δικαιούχου από την πλατφόρμα του ΕΣΠΑ.

 

Σημειώνεται ότι, για λόγους αξιοκρατίας και διαφάνειας, η διαδικασία επιλογής θα γίνει βάση μοριοδότησης του ΕΣΠΑ με σχετικούς πίνακες (οπότε και δεν τηρείται σειρά προτεραιότητας). Η κατάθεση των προσκλήσεων Voucher θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής πλατφόρμας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας.

Υπόδειγμα αρχείων που πρέπει να αναρτήσετε:

Τα Κέντρα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ηρακλείου

  • 1

Στοιχεία Επικοινωνίας - Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

dopafmai logo small

Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής − Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου - ΔΟΠΑΦΜΑΗ

map location Διεύθυνση

Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4, 71202, Ηράκλειο

mail Email

dopafmai.heraklion@gmail.com

telephone 2 Τηλέφωνο

2810 300100, 300090

fax Τηλεμοιoτυπία (Fax)

2810 287600