Κέντρα Προσχολικής Αγωγής

Νέα / Ανακοινώσεις

Οριστικά Αποτελέσματα επιτυχόντων για τα ΚΕΠΑ του Δήμου Ηρακλείου

Έπειτα απο τον έλεγχο των δικαιολογητικών που απεστάλησαν στην Υπηρεσία μας, σας ενημερώνουμε:

Στους παρακάτω πίνακες αναγράφονται με πράσινο χρώμα οι επιτυχόντες στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου.

Να σημειωθεί ότι μετά τον έλεγχο των ενστάσεων επι των οριστικών πινάκων επιτυχόντων, θα αναρτηθούν νέοι πίνακες στους οποίους θα ζητηθεί φάκελος δικαιολογητικών απο τους επιλαχόντες προκειμένου να καλυφθούν όσες κενές θέσεις δημιουργηθούν.

Οι ενστάσεις θα κατατίθενται στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην οδό Μ. Παπαδόπουλου 4 - Χανιώπορτα απο 29/08/2018 έως και 31/08/2018 και ώρες 9:00 - 14:00.

Θα ακολουθήσει νέα σχετική ανακοίνωση για την ενεργοποίηση των Voucher καθώς και για την διαδικασία που θα ακολουθήσουν οι γονείς για την εγγραφή των βρεφών και νηπίων.

Παιδικοί Σταθμοί - Αποτελέσματα Βρεφών και Νηπίων μέσω της διαδικασίας Voucher

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς σχετικά με τα Αποτελέσματα Βρεφών και Νηπίων μέσω της διαδικασίας Voucher για τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου.

Η κατάταξη πραγματοποιήθηκε βάση της πρώτης επιλογής την οποία δήλωσαν οι ενδιαφερόμενοι.

Οι επιτυχόντες εμφανίζονται με πράσινο χρώμα στους παρακάτω πίνακες. 

Αποτελέσματα της ΣΟΧ 1/2018

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τα αποτελέσματα της ΣΟΧ 1/2018

 

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά ήτοι από 18/08/2018 έως και 27/08/2018). Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο  ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e–παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στο διαδικτυακό τόπο  του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).   Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

 

 Σημείωση: Οι επιτυχόντες εμφανίζονται με έντονο πράσινο χρώμα στους σχετικούς πίνακες.

Είκοσι δύο (22) ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ – Κωδικός Θέσης 101

Τριάντα οκτώ (38) ΔΕ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ – ΠΑΙΔΟΚΟΜΩΝ – Κωδικός Θέσης 102

Δύο (2) ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ – Κωδικός Θέσης 103

Δέκα πέντε (15) ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – Κωδικός Θέσης 104

Πίνακες Απορριπτέων

Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ηρακλείου (ΕΣΠΑ) - Παράταση προθεσμίας κατάθεσης Voucher.

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς:

Η προθεσμία κατάθεσης Voucher για Nήπια και για Βρέφη* παρατείνεται έως και την Παρασκευή 10/08/2018.

Η προσκόμιση των προσκλήσεων (Voucher) γίνεται στα γραφεία της Υπηρεσίας μας στην οδό Μ. Παπαδόπουλου 4 - Χανιώπορτα.

*ΣημείωσηΤα Voucher που αφορούν στα βρέφη θα εξετασθούν εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες κενές θέσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς έχουν την δυνατότητα να δηλώσουν μέχρι δύο (2) Παιδικούς Σταθμούς και θα πρέπει να προσκομίσουν:

1. Την πρόσκληση voucher εκτυπωμένη.

2. Εκτυπωμένο το έντυπο που αναγράφονται τα μόρια.

Τα Κέντρα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ηρακλείου

  • 1

Στοιχεία Επικοινωνίας - Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

dopafmai logo small

Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής − Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου - ΔΟΠΑΦΜΑΗ

map location Διεύθυνση

Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4, 71202, Ηράκλειο

mail Email

dopafmai.heraklion@gmail.com

telephone 2 Τηλέφωνο

2810 300100, 300090

fax Τηλεμοιoτυπία (Fax)

2810 287600