Κέντρα Προσχολικής Αγωγής

Νέα / Ανακοινώσεις

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Ηράκλειο: 1/11/2018

ΔΟΠΑΦΜΑΗ                                                                                   Aρ. Πρωτ.: 6307

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ Ν.

E-mail : dopafmai@heraklion.gr

Δ/ΝΣΗ: Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4                                    

Τ.Κ.: 712.02 Τηλ.: 300.100 – 300.090 FAX: 287-600            

    

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Για : Προμήθεια ΜΕΛΑΝΙΑ »

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την ανωτέρω προμήθεια και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ιδιοχείρως είτε με ταχυδρομείο, σφραγισμένο φάκελο προσφοράς τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

  • Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
  • Την   644 / 2014 απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής στους Πρόεδρο του ΔΟΠΑΦΜΑΗ
  • Την  6306/ 2018 ΑΑΥ   με την οποία εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης
  • Τη μελέτη του διαγωνισμού η οποία έχει εγκριθεί

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την 7/11/2018, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 09:00, στο Πρωτόκολλο  του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, Διεύθυνση Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4.  Πληροφορίες  δίνονται από το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ.: 2810. 300.100 – 300.090,  όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο φάκελος προσφοράς θα περιέχει:

  1. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς συμπληρωμένο.
  • Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος εγκατάστασής σε σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας κωδικό επαγγέλματος.

Δικαιολογητικά ανάθεσης:

Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, καθώς και για την απόδειξη της επαγγελματικής ικανότητας ο ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να ανατεθεί η προμήθεια, εντός 10 ημερών από σχετική πρόσκληση η οποία θα του αποσταλεί θα πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

Α) Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου που θα έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών

Υπόχρεοι για την κατάθεση

1.Τα φυσικά πρόσωπα

2.Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.

3.Διαχειριστές Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε

4.Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β) Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα

Γ) Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους και το ειδικό επάγγελμά τους, το οποίο αν δεν συνάδει με το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών θα οδηγεί σε αποκλεισμό του συμμετέχοντος ,που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

H επιλογή του αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη συμφερότερη από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθεια , εφόσον πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές.

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον πινάκα ανακοινώσεων του ΔΟΠΑΦΜΑΗ στην ιστοσελίδα του ΔΟΠΑΦΜΑΗ, όπου θα είναι διαθέσιμοι οι όροι της διαδικασίας ανάθεσης.

ΑΡΧΕΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Τα Κέντρα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ηρακλείου

  • 1

Στοιχεία Επικοινωνίας - Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

dopafmai logo small

Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής − Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου - ΔΟΠΑΦΜΑΗ

map location Διεύθυνση

Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4, 71202, Ηράκλειο

mail Email

dopafmai.heraklion@gmail.com

telephone 2 Τηλέφωνο

2810 300100, 300090

fax Τηλεμοιoτυπία (Fax)

2810 287600