Κέντρα Προσχολικής Αγωγής

Νέα / Ανακοινώσεις

Σύμβαση Εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΣΟΧ 4/2019 ΠΑγΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΟΧ 4/2019

Ο Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής Φροντίδας και Μαζικού Αθλητισμού Ηρακλείου

(Δ.Ο.Π.Α.Φ.Μ.Α.Η)

 

Ανακοινώνει

    Την πρόσληψη δώδεκα (12) Πτυχιούχων Καθηγητών Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2019-2020 ως εξής :

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΘΕΣΗΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΤΟΜΑ

 

ΧΡΟΝΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 

001

ΠΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΦΥΣΙΚΗΣ

ΑΓΩΓΗΣ

12

Έως

8 μήνες

 

Τίτλοι σπουδών: Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης

Φυσικής Αγωγής &  Αθλητισμού της ημεδαπής ή

αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής

ΣΥΝΟΛΟ 12  

 

Προθεσμία        και τόπος υποβολής αιτήσεων

      Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την προκήρυξη από την ιστοσελίδα του ΔΟΠΑΦΜΑΗ (www.dopafmai.gr), και να  υποβάλλουν αίτηση στα Γραφεία  ΔΟΠΑΦΜΑΗ (Ν.Π.Δ.Δ.) Δ/νση:  Μ. Παπαδοπούλου 4,  Τ.Κ.: 712.02 Ηράκλειο Κρήτης τηλ.: 2810 300.100  – 300.090, FAX: 2810 287 600. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά ήτοι 5/12/2019 έως και 16/12/2019) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται κατά τις ώρες 9:00΄- 13:00΄.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ

Αποτελέσματα Επιτροπής για την Συμμετοχή στο Πρόγραμμα ERASMUS+

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους:

 

Eπιτρέπεται στους επιλαχόντες η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά ήτοι 21/10/2019 έως και 25/10/2019). 

Η ένσταση κατατίθεται απευθείας στο ΔΟΠΑΦΜΑΗ (Μ. Παπαδοπούλου 4, Ηράκλειο, Τ.Κ. 71202) και ώρες απο 09:00 έως 13:00.

 

Στα πλαίσια της δράσης ERASMUS+, και έπειτα από σχετικές συνεντεύξεις των ενδιαφερόμενων, που πραγματοποιήθηκαν την 9/10/2019, καθώς επίσης και την αξιολόγηση των φακέλων που κατατέθηκαν, προέκυψαν τα παρακάτω:

Πίνακας κατάταξης

Α/Α Αριθμ. Πρωτ. Τριτοβάθμια εκπαίδευση Χρόνια Υπηρεσίας Γνώση Αγγλικής Γνώση Υ/Η Open System Συνέντευξη Τελική Βαθμολογία
1 9195 / 4-10-2019 5 15 6 5 4 9 44
2 9202 / 4-10-2019 5 15 6 5 4 9 44
3 9187 / 4-10-2019 5 15 6 5 4 9 44
4 9197 / 4-10-2019 5 12 6 5 4 9 41
5 9181 / 4-10-2019 5 15 - 5 4 10 39
6 9232 / 4-10-2019 5 15 - 5 4 9 38
7 9201 / 4-10-2019 5 14 - 5 4 9 37
8 9188 / 4-10-2019 5 7 6 5 4 8 35
9 9203 / 4-10-2019 5 7 6 5 4 8 35
10 9206 / 4-10-2019 5 6 6 5 4 8 34
11 9204 / 4-10-2019 5 9 6 5 - 8 33
12 9183 / 4-10-2019 5 5 6 5 4 7 32
13 9199 / 4-10-2019 5 7 6 5 - 8 31
14 9200 / 4-10-2019 5 4 6 5 - 8 28
15 9191 / 4-10-2019 5 1 6 5 - 8 25
16 9205 / 4-10-2019 5 1 6 5 - 8 25
17 9220 / 4-10-2019 5 - 6 5 - 8 24
18 9182 / 4-10-2019 5 3 - 5 - 7 20

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αποτελέσματα Πρόσληψης Προσωπικού ΣΟΧ 3/2019

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους:

Ανακοινώνει

          Τα αποτελέσματα για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών έναντι αντιτίμου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου», που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία Έδρα Υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου»

Δήμος Ηρακλείου Κρήτης ΠΕ Φυσικής Αγωγής

Από την   υπογραφή της σύμβασης έως

11 μήνες

5
102

Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου»

Δήμος Ηρακλείου Κρήτης

ΠΕ61 Νηπιαγωγών

(Ειδικής Αγωγής)

Από την   υπογραφή της σύμβασης έως

31/7/2020

1

 

Κατά των πινάκων αυτών, επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά ήτοι 17/10/2019 έως και 26/10/2019), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται απευθείας στο ΔΟΠΑΦΜΑΗ (Μ. Παπαδοπούλου 4, Ηράκλειο, Τ.Κ. 71202) και ώρες απο 09:00 έως 13:00.

 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ:

101 - ΠΕ Φυσικής Αγωγής - 5 άτομα

102 - ΠΕ61 Νηπιαγωγών - 1 άτομο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ  

ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

                                               

 

Ο ΔΟΠΑΦΜΑΗ στα πλαίσια του εγκεκριμένου Σχεδίου του προγράμματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Erasmus + 2019, στη Βασική Δράση 1 (ΚΑ1) Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων στον Τομέα της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΑ102) που εγκρίθηκε με κωδικό αριθμό 2019‐1‐EL01‐KA102‐062064, PIC Number φορέα 915483479 και τίτλο:

«Νέα ανοιχτή παιδαγωγική – παιδοκεντρική προσέγγιση επιμόρφωσης πάνω σε σύγχρονες μεθόδους της προσχολικής αγωγής για την ανάπτυξη δεξιοτήτων των παιδαγωγών σε ένα Ευρωπαϊκό περιβάλλον», ανακοινώνει  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μαθησιακή κινητικότητα Παιδαγωγικού προσωπικού με σκοπό την Επιμόρφωση και Κατάρτιση στον Οργανισμό Europass – Teacher Αcademy στην Φλωρεντία της Ιταλίας .

Η κινητικότητα Κατάρτισης Προσωπικού στο εξωτερικό θα διαρκέσει 8 ημέρες (6 ημέρες κατάρτισης και 2 ημέρες το ταξίδι ) και θα πραγματοποιηθεί σε μια ροή στις 12 έως 19 Απριλίου 2020.

Ο τίτλος του σεμιναρίου επιμόρφωσης που προσφέρει ο οργανισμός Europass- Teacher Academy που θα παρακολουθήσουν οι συμμετέχοντες είναι : The child First Montessori, Reggio Emilia System and other alternative approaches.”

Η γλώσσα εργασίας θα είναι η Αγγλική .

Περιγραφή του σεμιναρίου : Oι συμμετέχοντες μέσω της κατάρτισης θα ανακαλύψουν τις σύγχρονες -σχετικές εκπαιδευτικές προσεγγίσεις για τα παιδιά, που εμφανίστηκαν στην Ευρώπη τον 20ό αιώνα. Η εκπαίδευση του Waldorf (Steiner), η μέθοδος Montessori και η προσέγγιση Reggio Emilia του Loris Malaguzzi πρόκειται να συζητηθούν με διαδραστικό τρόπο. Αυτό θα περιλαμβάνει τη σύγκριση των διαφορετικών θεωριών και τη συμμετοχή των συμμετεχόντων σε ένα ενεργό προβληματισμό σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας τους και τη σημασία του παιδιού να είναι πρωταγωνιστής της ανάπτυξής του. Ένα μέρος του μαθήματος θα είναι αφιερωμένο στη μέθοδο του BrunoMunari «Παίζοντας με την Τέχνη». Μια σύντομη εισαγωγή για την εναλλακτική καταλανική μη-οδηγική πανοραμική εκπαίδευση θα συμπεριληφθεί επίσης, καθώς και μια επισκόπηση της θετικής εκπαίδευσης και της θετικής ψυχολογίας. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η ενεργοποίηση μιας διαδικασίας μάθησης που προκαλεί σκέψη. Οι συμμετέχοντες θα εξασκήσουν τις δημιουργικές δεξιότητες σκέψης, εμπνευσμένες από τις εναλλακτικές μεθόδους που αναφέρονται παραπάνω. Η ανεξαρτησία, η ελευθερία, η δημιουργικότητα, το επίκεντρο του παιδιού, ο σεβασμός, η παγκόσμια ανάπτυξη είναι οι λέξεις-κλειδιά του σεμιναρίου. Στο τέλος, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να δημιουργήσουν ένα έργο για τον Οργανισμό τους το οποίο θα ενσωματώνει τη γνώση που αποκτήθηκε, ακολουθώντας μια διαδικασία σχεδιασμού σκέψης.

Μαθησιακά αποτελέσματα :

- Θα αποκτήσετε γνώση σχετικά με την εκπαίδευση Waldorf (Steiner), τη μέθοδο Montessori, την προσέγγιση του Reggio Emilia, τη μέθοδο του Bruno Munari "Παίζοντας με Τέχνη".

- Θα μάθετε πώς τα παιδιά μπορούν να είναι πρωταγωνιστές της ψυχολογικής, κοινωνικής και σωματικής τους ανάπτυξης .

- Θα μάθετε πώς να θέσετε μια θετική και ανταποκρινόμενη σχέση με τα παιδιά που εμπνέονται από τις διάφορες μεθόδους .

- Θα καλλιεργήσετε την κριτική και δημιουργική σκέψη σας .

- Θα είστε σε θέση να αξιολογήσετε και να ενσωματώσετε στοιχεία των διαφορετικών προσεγγίσεων στο σχολείο σας.

Α. Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι υποψήφιοι πρέπει:

1. Να είναι μόνιμοι, αορίστου και ορισμένου χρόνου υπάλληλοι, απόφοιτοι
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Να έχουν πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής γλώσσας

3. Αποδεδειγμένα χρόνια προϋπηρεσίας

4.   Πιστοποιημένη ψηφιακή ικανότητα (ΤΠΕ).

5. Επιμόρφωση στο Open System

Β. Κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
1 Τριτοβάθμια εκπαίδευση 5
2 Χρόνια υπηρεσίας 1 μόριο ανά έτος (μέχρι 15 έτη)
3 Πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής γλώσσας 6
4 Πιστοποιημένη γνώση ΤΠΕ 5
5 Open System 4
6 Συνέντευξη 10
  Σύνολο 45

Γ. Διαδικασία Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος / Συμμετοχής στην διαδικασία επιλογής

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει από Πέμπτη 26/09 έως και Πέμπτη 03/10/19 και ώρα 12:00 μ.μ. να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στον παρακάτω σύνδεσμο :

https://docs.google.com/forms/d/14A-b10IX-GA1RL1Wu2Ag8jgMNdM4KRGTNEjQ_bRLCsg/edit

Για τη συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλλουν στα γραφεία του Οργανισμού τα απαραίτητα έγγραφα που πιστοποιούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής τους ( Βιογραφικό Σημείωμα, αντίγραφο πτυχίου Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΑΕΙ/ ΤΕΙ, έγγραφο υπηρεσιακών μεταβολών και βεβαίωση επιμόρφωσης στο   Open system από το ΔΟΠΑΦΜΑΗ, έγγραφο πιστοποίησης αγγλικής γλώσσας και ΤΠΕ) την Παρασκευή 04/10/2019 και ώρες 13:00-15:00 μ.μ.

Η επιλογή των συμμετεχόντων - δικαιούχων στο πρόγραμμα κατάρτισης θα πραγματοποιηθεί από την Ομάδα Αξιολόγησης του ΔΟΠΑΦΜΑΗ , μετά από την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών και την προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων συμμετεχόντων( η ημερομηνία διεξαγωγής της προσωπικής συνέντευξης θα ανακοινωθεί στο επόμενο χρονικό διάστημα).

Οι δικαιούχοι θα λάβουν επιχορήγηση για τη μετακίνησή τους για :

  1. Τις δαπάνες ταξιδίου
  2. Τις ατομικές δαπάνες

Η Ομάδα Έργου που συστάθηκε μετά από την Απόφαση Αρ.11/11.01.19 του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του έργου.

                     Υποχρεώσεις του Συμμετέχοντα

  • Υπογράψει  την  Συμφωνία  Εκμάθησης  με  τον  Οργανισμό  Αποστολής  και  τον  Οργανισμό  Υποδοχής  ώστε  να  καταστούν  τα  επιδιωκόμενα  μαθησιακά  αποτελέσματα διαφανή για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.  
  • Συμμορφωθεί με τους κανόνες και τους κανονισμούς του οργανισμού υποδοχής τις  ώρες  εργασίας,  τον  κώδικα  δεοντολογίας  και  τους  κανόνες  της  εμπιστευτικότητας.  
  • Υποβάλει έκθεση στη συγκεκριμένη μορφή μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα σε  σχέση με τις δαπάνες, στο τέλος της κατάρτισης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΠΑΦΜΑΗ

 

ΦΑΚΟΥΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 ΑΡΧΕΙΑ:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Αιτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 

Τα Κέντρα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Ηρακλείου

  • 1

Στοιχεία Επικοινωνίας - Τμήμα Προσχολικής Αγωγής

dopafmai logo small

Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής − Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου - ΔΟΠΑΦΜΑΗ

map location Διεύθυνση

Καλοκαιρινού & Παπαδοπούλου 4, 71202, Ηράκλειο

mail Email

dopafmai.heraklion@gmail.com

telephone 2 Τηλέφωνο

2810 300100, 300090

fax Τηλεμοιoτυπία (Fax)

2810 287600